Política de Privacitat

IDENTIFICACIÓ


Identitat: SUNWAY S.L. (En endavant, GRUP SUNWAY ")
NIF: B-08370827
Direcció: Passeig de Vilanova nº64, 08870 Sitges, Barcelona
Delegat de Protecció de Dades (DPO): pot contactar amb el nostre DPO a través dels següents mitjans:
Correu electrònic: contabilidad@sunway.es
Direcció: Passeig de Vilanova nº64, 08870 Sitges, Barcelona
Indicant en la referència "Delegat de Protecció de Dades".

INFORMACIÓ I CONSENTIMENT.


Mitjançant l'acceptació de la present Política de Privacitat, l'usuari queda informat i presta el seu consentiment lliure, informat, específic i inequívoc perquè les dades personals que faciliti a través de la pàgina web ubicada a la URL {* URL *} (en endavant, el "Lloc Web" ) siguin tractats per GRUP SUNWAY , així com les dades derivades de la seva navegació i aquelles altres dades que pugui facilitar en un futur a GRUP SUNWAY , de forma clara i senzilla, per facilitar la seva comprensió, determinant lliure i voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals a GRUP SUNWAY.

OBliGATORIETAT DE FACIliTAR LES DADES.


Les dades sol·licitades en els formularis del lloc web són amb caràcter general, obligatoris (tret que en el camp requerit s'especifiqui el contrari) per complir amb les finalitats establertes. Per tant, si no es faciliten els mateixos o no es faciliten correctament no podran atendre les mateixes, sense perjudici que podrà visualitzar lliurement el contingut del lloc web.

AMB QUINA FINAliTAT TRACTARÀ GRUP SUNWAY LES DADES PERSONALS DE L'USUARI?


Les dades personals facilitades a través del lloc web seran tractades per GRUP SUNWAY d'acord amb les següents finalitats:

Dades facilitades per a la realització de reserves, tant a través del Lloc Web com de contact center (centre d'atenció telefònica, correu electrònic o xat) per reserves individuals o de grups i sales :
Gestionar la realització de les reserves sol·licitades per l'usuari
Enviament de la confirmació o documentació de la reserva realitzada
En el supòsit de prestar el consentiment per a això, l'enviament de comunicacions comercials per part de GRUP SUNWAY
Fer anàlisi sobre la utilització del Lloc Web i comprovar les preferències i comportament dels usuaris.
Dades facilitades per donar-se d'alta com a usuari registrat a GRUP SUNWAY :
Gestionar la seva sol·licitud d'alta o baixa dins de la modalitat triada per l'usuari.
Comprovar que l'usuari compleix amb les exigències per a donar-se d'alta dins de la modalitat seleccionada, sempre que GRUP SUNWAY ho consideri convenient.
Tràmit i resposta a les possibles sol·licituds d'informació que realitzi l'usuari.
Cerca de promocions que s'ajustin a les necessitats que l'usuari seleccioni.
Per a l'enviament de comunicacions comercials personalitzades per part de GRUP SUNWAY .
Fer anàlisi sobre la utilització del Lloc Web i comprovar les preferències i comportament dels usuaris.
Dades facilitades per a publicacions en els Blogs titularitat de GRUP SUNWAY :
Gestiona la publicació dels seus comentaris en el lloc web.
Gestiona la subscripció i / o baixa a la Newsletter del bloc a sol·licitud de l'usuari
Fer anàlisi sobre la utilització del Lloc Web i comprovar les preferències i comportament dels usuaris.
En el cas que això sigui necessari, realitzar un control del contingut dels comentaris dels usuaris i, si escau, eliminar aquells el contingut no s'adeqüi a les condicions aplicables al present Lloc Web a criteri de GRUP SUNWAY .
Dades facilitades per a la modificació i cancel·lació de reserves :
Gestionar de les sol·licituds de modificació o cancel·lació de la seva reserva sol·licitades per l'usuari a GRUP SUNWAY .
Remetre la contestació a la sol·licitud plantejada a GRUP SUNWAY .
Fer anàlisi sobre la utilització del Lloc Web i comprovar les preferències i comportament dels usuaris.
Dades facilitades per a la tramesa de Butlletí :
Gestiona la subscripció i / o baixa de la Newsletter, realitzada a través de la cadena disposa el Lloc Web de GRUP SUNWAY .
Dades proporcionades en els formularis de contacte i pàgina web :
Gestionar les sol·licituds de contacte i informació de l'usuari a través dels canals disposats per a això en els llocs web de GRUP SUNWAY .
Gestió de la petició plantejada
Fer anàlisi sobre la utilització del Lloc Web i comprovar les preferències i comportament dels usuaris.

QUÈ DADES DE L'USUARI TRACTARÀ GRUP SUNWAY ?


GRUP SUNWAY tractarà les següents categories de dades de l'usuari:

Dades facilitades per a la realització de reserves, tant a través del Lloc Web com de contact center (centre d'atenció telefònica, correu electrònic o xat) per reserves individuals o de grups i sales :
Dades d'identificació: nom, cognoms, nacionalitat.
Dades de contacte: adreça de correu electrònic, número de telèfon.
Dades de transacció de béns i serveis en GRUP SUNWAY : Productes i serveis adquirits o sobre els quals mostris interès.
Preferències d'estada.
dades econòmiques, financer i d'assegurances.
Altres dades: dades facilitades pels propis interessats en els camps oberts o mitjançant la trucada realitzada
Dades facilitades per donar-se d'alta com a usuari registrat a GRUP SUNWAY :
Dades d'identificació: nom , apel llinatges, direcció i nacionalitat
Dades de contacte: adreça de correu electrònic, número de telèfon.
Codis o claus d'identificació d'usuari i / o titular.
Dades de detall d'ocupació: professió, sector.
Dades facilitades per a la modificació i cancel·lació de reserves :
Dades d'identificació: nom, cognoms, domicili, nacionalitat.
Dades de contacte: adreça de correu electrònic, nº de telèfon.
dades de transacció de béns i serveis
dades econòmiques, financer i d'assegurances.
Altres dades: dades facilitades pels propis interessats en els camps oberts dels formularis disposats en el Lloc Web o en els documents adjunts.
Dades facilitades per al enviament de Newsletter :
Dades d'identificació: nom, cognoms, domicili, nacionalitat.
Dades de contacte: país de residència, adreça de correu electrònic.
Dades de característiques personals idioma.
Dades pro porcionats en els formularis de contacte :
Dades d'identificació: nom, cognoms, domicili, nacionalitat.
Dades de contacte: adreça de correu electrònic, nº de telèfon.
dades de transacció de béns i serveis
Altres dades: dades facilitades pels propis interessats en els camps oberts dels formularis disposats en el Lloc Web o en els documents adjunts.
en el cas que l'usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment dels mateixos i es compromet a traslladar-li la informació continguda en la Política de Privacitat, eximint a GRUP SUNWAY de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, GRUP SUNWAY podrà dur a terme les verificacions periòdiques per constatar aquest fet, i adoptar les mesures de diligència deguda que corresponguin, d'acord amb la normativa de protecció de dades.

Quina és la LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES DADES DE L'USUARI?


La legitimació del tractament de les seves dades personals, seran les següents:

Per realització de reserves, tant a través del Lloc Web com de contact center (centre d'atenció telefònica, correu electrònic o xat) per reserves individuals o de grups i sales : l'execució del contracte entre les parts. Per a l'execució d'anàlisi sobre la utilització de la web, l'interès legítim de GRUP SUNWAY
Per a la gestió del alta com a usuari registrat : al consentiment sol·licitat i, en els supòsits de verificació compliment de les condicions per part de l'usuari, així com per a l'execució d'anàlisi sobre la utilització de la web, l'interès legítim de GRUP SUNWAY . No obstant això, en cas de retirar el seu consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.
Per a la gestió i publicació dels comentaris o publicacions enviats pels usuaris en els Blogs titularitat de GRUP SUNWAY : al consentimie nt prestat per l'usuari i, en els supòsits d'execució d'anàlisi del lloc web, comprovar les preferències i comportaments dels usuaris, així com realitzar un control del contingut dels comentaris, interès legítim de GRUP SUNWAY . En cas de retirar el seu consentiment al tractament de publicació dels comentaris, el mateix serà eliminat per GRUP SUNWAY del lloc web.
Per a la modificació i / o cancel·lació de la seva reserva en l'execució del contracte entre les parts. Per a l'execució d'anàlisi sobre la utilització de la web, l'interès legítim de GRUP SUNWAY .
Per al enviament de Newsletter : en el consentiment prestat per l'usuari.
per a l'enviament dels formularis de contacte i pàgina web en el consentiment prestat per l'usuari. Per a l'execució d'anàlisi sobre la utilització de la web, l'interès legítim de GRUP SUNWAY .
Els consentiments obtinguts per a les finalitats esmentades són independents de manera que el usuari podrà revocar només un d'ells no afectant als altres.
Per revocar aquest consentiment, l'Usuari podrà contactar amb GRUP SUNWAY a través dels canals següent: contabilidad@sunway.es

AMB QUINA DESTINATARIS es compartiran LES DADES dE L'USUARI?


Les dades de l'usuari podran ser comunicades a:

Dades facilitades per a la realització de reserves, tant a través del Lloc Web com de contact center (centre d'atenció telefònica, correu electrònic o xat ) per reserves individuals o de grups i sales :
Empreses integrades o adherides al GRUP SUNWAY , totes dedicades al sector hoteler, necessitaran tenir accés a les seves dades per a la prestació correcta dels serveis seleccionats.
Dades facilitades per donar-se d'alta com a usuari registrat a GRUP SUNWAY :
Empreses del grup al qual pertany gRUP SUNWAY , únicament per a fins administratius interns i / o per a les finalitats anteriorment indicades.
Dades facilitades per a publicacions en Blocs titularitat de GRUP SUNWAY :
Les dades proporcionades per l'usuari seran publicats al lloc web, pel que seran accessibles per tots els usuaris que accedeixi a aquest.
Dades facilitades per a la modificació i cancel·lació de reserves :
Empreses integrades o adherides al GRUP SUNWAY , totes dedicades al sector hoteler, necessitaran tenir accés a les seves dades per a la prestació correcta dels serveis seleccionats. De la mateixa manera, les seves dades seran comunicades a aquelles entitats propietàries dels hotels, per tal que les mateixes coneguin les condicions de la seva estada (preu, dates, serveis inclosos, amb l'única finalitat de poder prestar-li els serveis correctament.
Dades facilitades per al enviament de Newsletter , no seran comunicades amb terceres empreses.
Dades proporcionades en formularis de contacte i pàgina web :
Empreses del grup al qual pertany gRUP SUNWAY , únicament per a fins administratius interns i / o per a les finalitats anteriorment indicades.

CONSERVACIÓ DE LES DADES


les seves dades seran conservades durant els terminis següents:

dades facilitades per a la realització de reserves, tant a través del Lloc Web com de contact center (centre d'atenció telefònica, correu electrònic o xat) per reserves individuals o de grups i sales : seran conservades durant la relació contractual i, un cop finalitzada la mateixa, durant el termini de prescripció de les accions legals que es puguin derivar de la mateixa.
Dades facilitades per donar-se d'alta com a usuari registrat a GRUP SUNWAY : en tant que l'usuari no revoqui el consentiment prestat. No obstant això, en cas de retirar el seu consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.
Dades facilitades per a la modificació i cancel·lació de reserves : seran conservades durant la relació contractual i, un cop finalitzada la mateixa, durant el termini de prescripció de les accions legals que es puguin derivar de la mateixa.
Dades facilitades per al enviament de Newsletter : seran conservats en tant que l'usuari no revoqui el consentiment prestat a l'efecte.
Dades proporcionades en formularis de contacte i pàgina web : seran conservades durant el termini necessari per donar tràmit i contestació a la seva sol·licitud i, un cop finalitzat el mateix, durant el termini de prescripció de les accions legals derivades de l'esmentada sol·licitud.

RESPONSABIliTAT DE L'USUARI.


L'usuari:

Garanteix que té més de divuit (18) anys i que les dades que facilita GRUP SUNWAY són veritables, exactes, completes i actualitzades . A aquests efectes, l'usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de manera que respongui a la seva situació real.
Garanteix que ha informat els tercers dels que faciliti les seves dades, en cas de fer-ho, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a GRUP SUNWAY per als fins assenyalats.
És responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a GRUP SUNWAY oa tercers
EXERCICI dE DRETS.
L'usuari pot enviar un escrit a GRUP SUNWAY , a l'adreça indicada a la capçalera de la present Política, o bé per mitjà d'un correu electrònic a l'adreça contabilidad@sunway.es , adjuntant fotocòpia del seu document d'identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per:

Revocar els consentiments atorgats.
Obtenir confirmació sobre si a GRUP SUNWAY s'estan tractant dades personals que concerneixen a l'usuari o no.
Accedir a les seves dades personals.
Corregir dades incorrectes o incompletes.
Sol·licitar l'eliminació de les seves dades personals quan, per algun motiu, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals es van obtenir.
Obtenir de GRUP SUNWAY la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dat us.
Sol·licitar la portabilitat de les dades facilitades per l'Usuari en aquells casos que preveu la normativa.
Posar-se en contacte amb el DPO de GRUP SUNWAY a través de la següent adreça: contabilidad@sunway.es
Interposar una reclamació relativa a la protecció de les seves dades personals davant la agència Espanyola de protecció de dades a l'adreça Carrer de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, quan l'interessat consideri que GRUP SUNWAY ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

MESURES dE SEGURETAT


GRUP SUNWAY tractarà les dades de l'usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el que preveu la normativa d'aplicació, adoptant a l'efecte les mesures de caràcter tècnic i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.

última actualització: novembre 2018.

LI HO POSEM FÀCIL

RESERVA PER TELÈFON