Avís Legal

1) AVÍS


Mitjançant aquest avís, SUNWAY, S.L., amb número d'identificació fiscal B08370827 i domicili social en Paseo Marítimo nº 92-94, CP 08870 Sitges, Barcelona, España, titular del lloc web www.sunway.es, confirma que és responsable dels fitxers amb dades de caràcter personal subministrades pels usuaris a través del portal i informa i comunica als usuaris del portal la seva Política de Privacitat en matèria de protecció de dades de caràcter personal d'acord amb la legislació vigent en la matèria i continguda en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la informació. La seva finalitat, és que els usuaris del lloc web determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar totes aquelles dades de caràcter personal que puguin ser-los requerits per SUNWAY, S.L. com a conseqüència de la visualització del contingut del portal, la sol·licitud o reserva d'allotjament, la presentació de qualsevol consulta i / o la subscripció o l'alta com a usuari registrat i habitual del portal.

2) USOS, FINALITATS I ACCEPTACIÓ PER L'USUARI:


L'usuari autoritza i consenteix voluntàriament el tractament automatitzat de les seves dades de caràcter personal, dades dels quals, són lliurement lliurats per l'usuari a través del portal d'Internet, correu electrònic, telèfon, fax. D'aquesta manera, l'usuari accepta i consenteix de forma expressa que les dades per ell facilitades o que faciliti en el futur puguin ser objecte de tractament en un fitxer de dades de caràcter personal, així com consenteix de forma expressa i inequívoca, que els mateixos també siguin comunicades a altres empreses del grup. SUNWAY, S.L. es compromet que els fitxers amb dades de caràcter personal i les dades comunicades pel seu titular seran utilitzades per a unes finalitats específiques i concretes, especialment per:

a) Gestió de la relació contractual i extracontractual amb l'empresa.
b) Oferiment de noves ofertes i nous productes, campanyes, promocions i descomptes.
c) Estudi valoratiu i estadístic de clients.
d) Enviament de publicitat comercial, newsletters, notícies o informacions periòdiques.
e) Gestió d'incidències.
SUNWAY, S.L. es compromet a comunicar per escrit i de forma fefaent a l'usuari, qualsevol ampliació, modificació o extensió de les finalitats i usos que es vagin a donar al tractament automatitzat de les dades lliurades per l'usuari.

3) TITULARITAT


Els fitxers creats són de titularitat i responsabilitat de SUNWAY, S.L., amb número d'identificació fiscal B08370827 i domicili social en Paseo Marítimo nº 92-94, CP 08870 Sitges, Barcelona, España. SUNWAY, S.L. assumeix la responsabilitat d'ús segons la normativa establerta en la Llei de Protecció de Dades de caràcter Personal i assegura que ha adoptat totes aquelles mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzativa per protegir la confidencialitat i integritat de la informació, en cumpliment del dispòs en el Reglament Europeu 2016/679 general de Protecció de Dades.

4) CESSIONS


SUNWAY, S.L. es compromet a no cedir o comunicar cap dada de caràcter personal lliurat per l'usuari, excepte per a aquells casos en què sigui necessari per a millorar la qualitat del servei o per la seva comunicació a les empreses del grup, finalitats totes elles incloses dins de la relació contractual contractada amb SUNWAY, S.L. El titular de les del grup, finalitats totes elles incloses dins de la relació contractual contractada amb SUNWAY, S.L. El titular de les dades autoritza, de manera expressa a inequívoca, la cessió de les dades objecte de tractament per a aquests casos, comprometent- SUNWAY, S.L. a sol·licitar, expressament i per escrit, una nova autorització a l,'usuari, en el cas de ser necessària la seva cessió per a altres finalitats no contemplades en la present clàusula.

5) DRETS DE L'USUARI:


L'acceptació del titular perquè puguin ser tractats o les seves dades té sempre caràcter revocable, d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre. En conseqüència, l'usuari titular de les dades podrà exercitar en qualsevol instant els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes recollits en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, mitjançant comunicació escrita i fefaent enviat per correu certificat a la següent adreça: Paseo Marítimo nº 92-94, CP 08870 Sitges, Barcelona, España, província de Barcelona, ​​Espanya o mitjançant correu electrònic enviat a info@sunway.es, o qualsevol altre mitjà que provi el seu enviament al responsable. En aquesta comunicació, el titular està obligat a indicar i aportar les seves dades identificatives, fotocòpia del document nacional d'identitat, adreça postal, telèfon, persona de contacte, correu electrònic i un escrit explicant el dret a exercir, així com les seves causes. En el mateix instant en què siguin exercits els drets, SUNWAY, S.L., es compromet a mostrar les dades recollides, les finalitats i usos pels quals han estat lliurats i tractats en el cas d'exercir el dret d'accés, a modificar-los i corregir-los quan s'exerceixi el dret de rectificació, a deixar de tractar-los quan s'hagi exercit el dret d'oposició o cancel • lar-quan s'hagi exercit els drets de cancel·lació. En aquest últim cas, i segons les disposicions legals establertes en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, en el seu article 16, SUNWAY, S.L. els conservés, fins i tot un cop finalitzades les relacions i, en tot cas, durant els terminis legalment establerts, únicament i exclusivament per a posar-los a disposició d'autoritats administratives o judicials si fos necessari i quan aquestes expressament ho sol·licitin.

6) RESPONSABILITATS SUNWAY, S.L.


SUNWAY, S.L. com a responsable del fitxer i del portal d'internet, garanteix el ple compliment de les disposicions establertes en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal i del Reial Decret 1720/2007 de 21 de Desembre, que el complementa, així com garanteix el degut compliment de les disposicions establertes en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la informació, respecte a la informació del titular i les comunicacions comercials no sol·licitades o spam. SUNWAY, S.L. garanteix també la confidencialitat de les comunicacions dutes a terme amb l'usuari, així com el tractament degut i diligent de les dades de caràcter personal lliurats per l'usuari. SUNWAY, S.L. es compromet a no revelar cap informació confidencial, així com tampoc informa sobre cap dada objecte de tractament, excepte en els casos en què la llei expressament ho requereixi o quan siguin requerits de les autoritats públiques competents de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas.

7) RESPONSABILITAT DE L'USUARI


L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-SUNWAY, S.L., el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, vagues o inexactes, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en dret. L'usuari és conscient i accepta els termes que estableix la política de privacitat de SUNWAY, S.L. i consenteix per aquest mitjà, de forma expressa, lliure i voluntària, al tractament automatitzat de les seves dades de caràcter personal, en els termes establerts en les presents clàusules.

8) COOKIES:


Amb la finalitat d'agilitzar el servei ofert, identificant amb la màxima celeritat a cada usuari, SUNWAY, S.L. utilitzarà cookies. Les cookies són dades que s'emmagatzemen en el disc dur de l'ordinador i que serveixen per agilitzar i optimitzar el funcionament del servidor i del servei. Tot usuari pot modificar o rebutjar una galeta. En aquest últim cas, SUNWAY, S.L. adverteix que la rapidesa i qualitat del servei pot disminuir.

9) RESOLUCIÓ de controvèrsies:


Les part, amb expressa renúncia al seu propi fora, i accepten com a legislació rectora del present contracte en el cas de qualsevol controvèrsia en la interpretació o compliment del mateix, la legislació espanyola, i se sotmeten per a la resolució de quants litigis poguessin derivar-se del mateix als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

LI HO POSEM FÀCIL

RESERVA PER TELÈFON